Zapewnienie utrzymania ruchu maszyn

Zapewnienie utrzymania ruchu maszyn

  1. Utrzymanie ruchu to codzienna, systematyczna praca, związana z wykonywaniem

zaplanowanych jednorazowych lub okresowych zadań w celu zapobiegania degradacji stanu technicznego

urządzeń i występowaniu awarii lub (gdy do nich dojdzie), usuwaniem ich w celu przywrócenia urządzeniom

ich pełnej funkcjonalności.

  • Warunkiem osiągnięcia sukcesu w działalności każdej firmy jest dotrzymywanie zobowiązań.

Osiągnięcie tego wymaga zagwarantowania niezawodności aparatu produkcyjnego, czyli pełnej kontroli nad

stanem technicznym maszyn, urządzeń i zaplecza. To z kolei wymaga umiejętności przewidywania uszkodzeń i

możliwości sprawnego przywracania im stanu akceptowalnego.

  1. Bezpośredni nadzór i odpowiedzialność za stan techniczny oraz prawidłowe wykorzystanie i

użytkowanie maszyn i urządzeń należą do kierownika wydziału. Zgłasza on do Działu Głównego

Mechanika wszelkie usterki, uszkodzenia i awarie zauważone podczas pracy maszyny. Bezpośrednią

odpowiedzialność za użytkowane maszyny ponoszą kierownicy oddziałów, mistrzowie i brygadziści

oraz pracownicy obsługujący. Dlatego powinni ściśle przestrzegać instrukcji użytkowania, a szczególnie

smarowania i utrzymywać porządek na stanowisku pracy. O wszelkich zauważonych usterkach,

awariach i nieprawidłowościach powinni natychmiast zawiadomić swoich przełożonych.

  • Do sprawnego obsługiwania maszyn i urządzeń, szczególnie konserwacji, przeglądów

usuwania drobnych awarii, poszczególne wydziały produkcyjne mają agendy Działu Głównego

Mechanika. Są to brygady mechanika wydziałowego, czyli brygady utrzymania ruchu. Do ich

obowiązków należy wykonywanie czynności smarowniczych, a od ich codziennej pracy zależy

stan maszyn, ich gotowość techniczna oraz efektywne wykorzystanie czasu pracy.

  1. Służby ekonomiczne i zbytu

Zbyt jest fazą działalności gospodarczej przedsiębiorstwa przemysłowego – po procesach zaopatrzenia i

produkcji, a jednocześnie pierwszą fazą obrotu towarowego, w której produkt przechodzi od wytwórcy do

 

  1. Badanie techniczne urządzeń

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu eksploatujący

pisemnie zgłasza urządzenie do organu właściwej jednostki dozoru technicznego w celu uzyskania decyzji

zezwalającej na eksploatację. Przed wydaniem takiej decyzji inspektor dozoru technicznego wykonuje, w

obecności przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę, czynności dozoru technicznego m. in.:

  • dokonuje badania stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowania,
  • przeprowadza próby techniczne przed uruchomieniem urządzenia oraz w warunkach jego pracy.

Po wykonaniu badania inspektor sporządza protokół wykonania czynności dozoru technicznego, którego odbiór

potwierdza podpisem przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona.

Przedsiębiorca, u którego są wykonywane czynności dozoru technicznego, jest obowiązany zapewnić

bezpieczne warunki do sprawnego ich wykonania oraz przechowywać zbiór protokołów dotyczących danego

urządzenia technicznego, zwany „księgą rewizyjną urządzenia